Academic Festival 2016

โครงการ ร่วมงาน Academic Festival 2016 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม. วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จัดนิทรรศการ และนำเสนอ Best Pracrice

โครงการพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนประสาทวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามโครงการ Education Hub 3 กิจกรรม ดังนี้

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ workshop; classroom language, lession plan and micro teaching 1- 3 ส.ค.2559

2)การแลกเปลี่ยนรู้กับโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 3 – 6 ส.ค.2559 โรงเรียนใช้โปรแกรมนานาชาติ

3) ประชุมวิพากษ์ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโครงการ Education Hub 10 ส.ค.2559

ทัศนศึกษากัมพูชา 2559

16300นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพหุภาษา โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub) ได้เดินทางไปทัศนศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนฟิวเจอร์ไบรท์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2559

และในวันนี้ จะได้ไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของกัมพูชาด้วย

ครูสุรพล แพงเจริญ: ภาพ
คุณครูพี่อั๋น: รายงาน

 

ทัศนศึกษาเวียดนาม 2559

เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2559 นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub) ได้เดินทางไปทัศนศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน Quốc Học – Huế High School for the Gifted เมืองเว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นอกจากนี้ยังได้ไปทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเว้ด้วย

พบกันอีกครั้งปีหน้าฟ้าใหม่

คุณครูสุรพล แพงเจริญ: ภาพ
คุณครูพี่อั๋น: รายงาน

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพหุภาษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 นายชูเดช อำพันทอง ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ คณะครู ได้รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพหุภาษา ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนมารายงานและมอบตัวดังนี้

admission_Stat59-3

ภาพกิจกรรม

12646 12647 12648

ปฏิทินกิจกรรมต่อจากนี้

  • 2 – 6 พฤษภาคม 2559 ค่ายปรับพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิเตอร์)
  • 11 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 12 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พบกับที่โรงเรียนประสาทวิทยาคารครับผม

คุณครูสุรพล แพงเจริญ: ภาพ
คุณครูพี่อั๋น: รายงาน

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมศึกษาดูงาน

วันนี้…11 มีนาคม 2559 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มาศึกษาดูงานโครงการฯ

ภาพ: คุณครูสุรพล แพงเจริญ & PWK FaceBook Official Fanpage
รายงาน: คุณครูพี่อั๋น

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบห้องเรียนพหุภาษา ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

admission_Stat59-2

ผลสอบ (รูปภาพ)

01020304111213

กำหนดการ

  • รายงานตัวและมอบตัว วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม KM อาคาร 8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

การสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพหุภาษา

วันที่ 5  – 6 มีนาคม 2559 นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพหุภาษา ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 ได้มาสอบคัดเลือกใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ และได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผล

และจะประกาศผลให้ทราบอย่างเป็นทางการใน

  • วันที่ 10 มีนาคม 2559 สำหรับชั้น ม.1 และ

  • วันที่ 11 มีนาคม 2559 สำหรับชั้น ม.4

จากนั้นวันที่ 12 มีนาคม 2559 จะทำการรายงานตัวและมอบตัว

แล้วพบกันนะครับ

ภาพ: คุณครูสุรพล แพงเจริญ
รายงาน: คุณชายนพคุณ

 

การรับนักเรียน ปี กศ.2559

เริ่มแล้วสำหรับการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ซึ่งกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมุด Education Hub อาคาร 10 (หลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ตรงข้ามกับเสาธง) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

วันนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพหุภาษา ประจำปีการศึกษา 2559

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 127 คน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 คน

สถิติการสมัคร

สำหรับการกำหนดการต่อไป คือ การสอบคัดเลือกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่

  • วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ซึ่งทั้งสองระดับรับระดับชั้นละ 1 ห้อง ห้องละ 25 คน

ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับ

ภาพ: คุณครูสุรพล  แพงเจริญ
รายงาน: คุณครูพี่อั๋น

 

 

ค่ายวิทยาศาสตร์

นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา งานนี้ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน และความสนุกสนาน ที่อาจหาไม่ได้ในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์นักเรียนห้องเรียนพหุภาษาอีกด้วย

โดยมีคุณครูสุดารัตน์ คงอินทร์, คุณครูจุรีพร  ยอดอินทร์ คุณครูศิริจันทร์ เกตุชาติ และคุณครูฉวีวรรณ  วินทะไชย ครูที่ปรึกษา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

อยากได้รับประสบการณ์แบบนี้มาสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพหุภาษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 นะครับ

ลิงค์กำหนดการรับสมัคร

ภาพ: คุณครูสุดารัตน์  คงอินทร์
รายงาน: ครูอั๋น